نشست خبری شهردار جدید مشهد

محمدحسین طاقی

نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد ظهر امروز شنبه ۴ شهریور در یکی از مدارس مشهد برگزار شد.

نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد
نشست خبری قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار جدید مشهد