آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمد حسن‌زاده

آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز شنبه ۴ شهریور با حضور اهالی فرهنگ و هنر در تالار وحدت برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی